Personuppgifter

Information om HRAK

Personuppgiftsansvarig:                

HRAK                                                
Box 494 
101 29 Stockholm

Kontakta HRAK's dataskyddsombud: [email protected]

 

Behandlingen av uppgifter om dig

Vi på HRAK värnar om våra medlemmars integritet och att du som medlem ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt. 

HRAK är en förening som enligt lag har ett myndighetsutövande uppdrag. 

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra vårt lagstadgade uppdrag. 
Vi gör detta huvudsakligen med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 e som ett led i vår myndighetsutövning, ett allmänt intresse eller för att vi har rättsliga förpliktelser (artikel 6.1 c).

I enstaka fall kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke från dig (6.1.a). Exempelvis om du vill att vi lämnar ut uppgifter om dig till trygghetsorganisationer. När vi använder samtycke som rättslig grund informerar vi dig om det i samband med att vi ber om ditt samtycke. 

Vi behöver behandla dina personuppgifter för följande ändamål: 

  • Information och rådgivning
  • Hantera inträden, pågående medlemskap och utträden
  • Utreda rätten till arbetslöshetsersättning och betala ut arbetslöshetsersättning
  • Kontrollarbete och för att förhindra felaktiga utbetalningar
  • Återkräva felaktig utbetald ersättning och skuldhantering kopplat till det
  • Följa lagar och regler som gäller i vår verksamhet
  • Utveckla verksamheten och servicen till dig som medlem
  • Utveckla och testa våra system för att verksamheten ska utföras på ett säkert sätt
  • Statistik och forskning

Se nedan för utförligare information om behandlingen av personuppgifter. 

Information om behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra system och hur vi behandlar dem. 

Läs mer via länkar:

Information om behandling av personuppgifter

Ändamål och rättslig grund

Dina rättigheter

Från vem får vi uppgifter

Till vem lämnar vi uppgifter